Doelstelling

Het Verbond verbindt progressief-Joodse gemeenten teneinde de continuïteit van het Jodendom te borgen door een progressief-hedendaagse invulling. Het Verbond streeft naar profilering van het progressief jodendom en versterking van de eigen identiteit.

Het Verbond doet dit overeenkomstig de beginselen van het progressief-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen. Ons motto daarbij is ‘Het Verbond verbindt’. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over progressief jodendom.

Activiteiten

Door bundeling en ondersteuning van de progressief-Joodse gemeenschap in Nederland, het informeren over en overdragen van onze tradities en tegelijkertijd het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen wil het Verbond de plaats van het Jodendom binnen de hedendaagse samenleving verankeren. Het Verbond stimuleert daartoe interne discussies en ontwikkelingen, aansluitend bij actuele vraagstukken. Er gaat veel aandacht uit naar uitwisseling van kennis, ondersteuning van jongerenwerk, behoeften en samenbinding binnen gemeenten, en voorts naar de relatie met de Nederlandse samenleving. Hieraan wordt in opbouwende zin gewerkt door middel van dialoog met andere bevolkingsgroepen, dialoog met het openbaar bestuur op lokaal en op landelijk niveau, en – helaas nog steeds nodig – de bestrijding van antisemitisme.

Het Verbond behartigt de religieuze, sociale, culturele en educatieve belangen van de gemeenschap. Daartoe heeft het Verbond contacten met zowel joodse als niet-joodse instellingen. Het Verbond is onder andere vertegenwoordigd in het Centraal Joods Overleg (CJO; gesprekspartner van de landelijke overheid), het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO), het OJEC (overlegorgaan van Joden en Christenen) en het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims).